CERT International s.r.o. | +421 233 04 69 75 | Račianska 66, 831 02 Bratislava | central@certin.sk

 

Strategické základy 

Jednotlivé spoločnosti skupiny CERT Group boli vytvorené za účelom poskytovania celosvetovo uznávaných služieb certifikácie a školení v oblasti systémov manažérstva s cieľom zvýšenia podnikateľskej efektívnosti podnikov v Európe a SNŠ.

Poslanie CERT Group –  Meniť myslenie v oblasti systémov manažérstva!

Vízia CERT Group – zaradiť sa medzi TOP tri certifikačné orgány a školiace spoločnosti v oblasti systémov manažérstva v štátoch ZNŠ a medzi TOP 10 v Európe!

Rozšíriť príležitosti a uznanie pracovníkov spoločnosti v medzinárodných aktivitách.

Zabezpečiť atraktívnu ekonomickú stabilitu pracovníkom a zakladateľom firmy.

Hodnoty CERT Group

  • Zamestnanci CERT Group
  • Kompetentnosť
  • Transparentnosť
  • Operatívnosť
  • Súdržnosť
  • Nestrannosť

Pracovníci CERT Group

Sú to talentované „poklady“ s najvyšším potenciálom.

Vytvárame tím mladých a talentovaných pracovníkov, starostlivo testujeme ich schopnosti a propagujeme a odmeňujeme ich výlučne na základe merateľných kritérií ich činnosti.

Veríme v jedinečnosť a individuálne schopnosti každého pracovníka a snažíme sa objavovať ich potenciál.

Získavame najlepších školiteľov a audítorov, schopných podporovať kvalitný manažment v podnikoch SNŠ a Európy..

Kompetentnosť, zodpovednosť a profesionalit
Neustále zvyšujeme kompetentnosť vyučujúcich, ktorí sa radia medzi popredných a sú schopní meniť pohľad sveta podnikov na kvalitatívne novú úroveň manažmentu.

Záleží nám na rozvoji zručností a znalostí pracovníkov, vedúcom k udržateľnému úspechu a dosiahnutiu jednotlivých kritérií efektívnosti práce a podnikateľských zámerov našej Skupiny firiem.

„Kalibrujeme“ vedomosti audítorov a expertov pre dosiahnutie hlavného poslania – zvýšenia úrovne manažmentu podnikov.

 

Оperatívnosť v práci

Rýchla reakcia na požiadavky klientov je kľúčom k úspešnému podnikaniu.

Neustále sa snažíme zvyšovať efektívnosť a rýchlosť našich procesov na základe vyvážených kritérií, pri čom sa orientujeme na potreby používateľov a podnikateľské ciele skupiny CERT Group.

Zomknutosť kolektívu

Pozývame mladých pracovníkov, pomáhame si navzájom a snažíme sa dosiahnuť individuálne a všeobecné kritériá efektívnosti.

Pravidelne sa stretávame nielen pri realizácii nových a zložitých projektov, ale spoločne trávime voľný čas a organizujeme svoje športové podujatia, čo pomáha vybudovať lepší a jednotný tím rovnako zmýšľajúcich ľudí.

Nestrannosť a slušnosť v práci

Našu činnosť vykonávame nestranne a čestne, predchádzajúc konfliktu záujmov či už pri certifikačných činnostiach, vzdelávaní, alebo v živote ako takom.

Uvedomujeme si výhody existujúcich systémov riadenia podnikov, objektívne ich hodnotíme a snažíme sa pomôcť v ich rozvoji a dokonalosti.